تولید انبوه

پس از بررسی و کنترل نمونه اولیه از طرف مشتری، انجام اصلاحات احتمالی و در نهایت تایید قطعه، برنامه ریزی و زمانبندی اجرایی جهت تحویل تیراژ درخواستی صورت می پذیرد . مادامیکه قطعه در حال تولید میباشد کارشناسان آبکانه ارتباط مستمر خود را با مشتری با هدف حل مشکلات احتمالی حین تولید انبوه حفظ می کند .

پس از تولید محصول و اجرای عملیات حرارتی متناسب با آن ، با توجه به مشخصات و نیاز مشتری آنالیزهای مورد نیاز انجام شده، در صورت نیاز به آزمایشهای خارج از عرف و امکانات سازمان، اقدام به برون سپاری قطعه به آزمایشگاه مرجع و مورد تائید مشتری می شود. فرایند تولید با اعمال ممیزی دقیق طی دوره های زمانی مشخص تحت کنترل بوده، محصول نهایی نیز با انجام ممیزی قبل از ارسال بار به مشتری کنترل می شود. آنالیزها و آزمایشهای ذیل قابل ارائه میباشد.

  • اسپکتروفوتومتری و تعیین مواد
  • متالوگرافی و بررسی ساختار میکروسکوپی
  • تست سختی سنجی به روشهای راکول ، برینل و یا ویکرز
  • اندازه گیری های ابعادی توسط CMM
  • عملیات حرارتی نرمال ، آنیلینگ ، تمپر ویا سمانتاسیون

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.