IMG_0943_compressed

کیفیت

مراحل تضمین کیفیت آبکانه با کنترل دقیق مواد اولیه ، پروسه تولید و محصول نهایی صورت می پذیرد. این امر با استفاده از روش های کنترلی به روز  به صورت مرحله ای ، متناوب و همینطور کنترل آماری فرایند تولید میسر می گردد.

صلاحیت ابزار،  تجهیزات کنترل و تولید به صورت مستمر از طرف واحد تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و صحه گذاری میشوند .تفکر حاکم بر شرکت ارتقا کیفیت را فرایندی مستمر و همیشگی دانسته و شاهد این مدعا استقرار سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه های معتبر جهانی است .

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.